Drs. H. GUNAWAN, M.H.
NIP : 196812291994031005
Jabatan : Wakil
Golongan : IV/C
Masa Kerja : 27 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 24
Sisa Cuti 2020 : 6 Cuti Yang diambil : 6
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 18
Kembali