Drs. HAERUDDIN
NIP : 196207141993031003
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 28 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 11
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 0
Cuti 2021 : 11 Sisa Cuti Tahun Ini : 11
Kembali