HJ. HARTINAH, S.H., M.H.
NIP : 196410101993032002
Jabatan : Panitera Muda Gugatan
Golongan : IV/a
Masa Kerja : 28 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 24
Sisa Cuti 2020 : 6 Cuti Yang diambil : 6
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 18
Kembali