Drs. SAIFUDDIN, M.H.
NIP : 196708031993031007
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 28 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 6 Cuti Yang diambil : 0
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 18
Kembali