Drs. H. M. NATSIR
NIP : 195912311991031026
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 30 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 6
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 3
Cuti 2021 : 3 Sisa Cuti Tahun Ini : 3
Kembali