Data Cuti

# NIP Nama Cuti 2021 Sisa Cuti 2 Tahun Sebelumnya Total cuti 2021 Cuti 2021 Yang Diambil Sisa Cuti 2021 Cetak / Detail
1 196112311992031006 Drs. H. M. YUSUF, S.H., M.H. 12 6 18 0 18  
2 196707301993032006 Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H. 12 4 18 2 16  
3 195605151984031005 Drs. H. MUHYIDDIN RAUF, S.H., M.H. 12 6 18 0 18  
4 195412311982031062 Drs. H. M. RIDWAN PALLA, S.H., M.H. 0 0 12 12 0  
5 195711101983031003 Drs. H. M. IDRIS ABDIR, S.H., M.H. 3 0 11 10 1  
6 195412311982031061 Drs. H. ABD. RAZAK 0 0 12 12 0  
7 195812311986122001 Dr. ALYAH SALAM, M.H. 10 0 18 8 10  
8 195711291982031004 Drs. H.M. ALWI THAHA, S.H., M.H. 7 0 12 7 5  
9 195412311992031015 Drs. H.A. MAJID JALALUDDIN, M.H. 3 0 4 1 3  
10 195612311983031060 Drs. H. UMAR D. 4 0 18 14 4  
11 195512311982032019 Dra. HJ. NADIRAH BASIR, S.H., M.H. 4 0 15 11 4  
12 195412311982032018 Dra. HJ. MAJIDAH, M.H. 0 0 20 20 0  
13 196412311992031018 Drs. ALIMUDDIN M. 12 6 18 0 18  
14 195607271985032002 Dra HJ. ROSNIATI, M.H. 12 1 18 5 13  
15 196406241990032002 HJ. NURAENI S., S.H., M.H. 0 0 0 0 0  
16 196303171991031003 Drs. SYAHIDAL 11 0 18 7 11  
17 195609181986031003 Drs. H. MUHTAR, S.H., M.H. 11 0 18 7 11  
18 195512311982031056 Drs. MUH. SANUSI RABANG, S.H., M.H. 12 2 16 4 12  
19 196005131989031002 Drs. H. RAHMATULLAH, M.H. 12 0 18 6 12  
20 195908231988032001 Dra. HJ. MARDIANAH R, S.H. 11 0 18 7 11  
21 195503061989031002 Drs. H. AWALUDDIN, S.H., M.H. 0 0 12 12 0  
22 196708031993031007 Drs. SAIFUDDIN, M.H. 12 6 18 0 18  
23 196012311991032009 Dra. BANNASARI, M.H. 3 0 4 1 3  
24 196205081991032001 Dra. HJ. MUNAWWARAH, S.H., M.H. 7 0 18 11 7  
25 195912311994032008 Dra. KARTINI 12 3 12 3 9  
26 196411291992031004 Drs. H. MUHAMMAD ANWAR SALEH, S.H., M.H. 12 1 18 5 13  
27 195809121992031002 Drs. MUHAMMAD YUNUS 12 4 18 2 16  
28 196508171994031006 Drs. MUHAMMAD THAMRIN A., M.H. 12 2 16 2 14  
29 196112311992032008 Dra. NURHANIAH, M.H 12 0 18 6 12  
30 196011181994031001 Drs. RAHMAT 12 2 18 4 14  
31 196210161990031004 HARTANTO, S.H 12 3 18 3 15  
32 196712101999032003 MUNIROH NAHDI, S.H., M.H. 7 0 18 11 7  
33 196410101993032002 HJ. HARTINAH, S.H., M.H. 12 2 24 10 14  
34 196908232000032007 HJ. FATIMAH A. D., S.H., M.H. 12 2 23 9 14  
35 196701111993032003 Dra. HJ. FITRIANI 8 0 24 16 8  
36 196412311994022002 Dra. HJ. JAWARIAH, M.H. 11 0 18 7 11  
37 196306201997032001 HJ. SALWA, S.H., M.H. 8 0 18 10 8  
38 197806112001122006 SYAHRUNI, S.H., M.H. 3 0 18 15 3  
39 196608071994012001 Dra. HASNA MOHAMMAD TANG 11 0 18 7 11  
40 196207141993031003 Drs. HAERUDDIN 11 0 11 0 11  
41 196410161993032002 Dra. HJ. SUKMAWATI 5 0 18 13 5  
42 196206101993032002 HJ. AMINAH AMIR DAUS, S.H. 12 6 18 0 18  
43 197804252002121004 DEDY WAHYUDI, S.H. 12 3 18 3 15  
44 196212181983032010 HJ. NUR AISYAH, S.H. 4 0 11 9 2  
45 196010101990032002 Dra. HJ. SYAHIRAH ABD.MUTTALIB 8 0 11 3 8  
46 197012211994031005 SALAHUDDIN SALEH, S.H. 10 0 17 7 10  
47 197302182000122001 HARIYATI, S.H. 12 0 18 6 12  
48 196011281987032001 Dra. HJ. ST. HAFIAH 0 0 10 10 0  
49 196209181994022001 HJ. HASNIAH, S.H. 2 0 18 16 2  
50 196308171990032004 Dra. HANISANG 12 0 18 6 12  
51 195912311991031027 Drs. H. ABD. RASYID P. 12 4 18 2 16  
52 196112311983032016 HJ. NURHAYATI, S.H.I. 12 6 18 0 18  
53 196412312006042011 HJ. HASNAINI, S.H. 12 1 18 5 13  
54 197004011998021002 APOLLO 12 6 18 0 18  
55 197605182003121001 MUSLIMIN, S.H. 4 0 18 8 10  
56 199005172009121001 MUNAWIR MUSTAFA, S.H. 11 0 18 7 11  
57 198706082009121005 MUHAMMAD ILHAM JAYA, S.Kom. 4 11 10 5 5  
58 197807072014081001 MUHAMMAD TASFIR THAMRIN, S.Ag 10 0 18 8 10  
59 198012052009122002 HAERIAH, S.H. 12 0 12 0 12  
60 198503162009041002 SATRIAWAN PRATAMA 8 0 18 10 8  
61 197803272009042005 RIMA ARISANTY 12 6 18 0 18  
62 197510222006041003 RAHMAT RIYADI JUFRI, S.T., M.M 12 4 18 2 16  
63 197805152006041005 MUHAMMAD IRSAL, S.T. 12 5 16 7 9  
64 197610262009041003 YULHAIDIR, S.Kom 12 3 18 3 15  
65 199002282014032001 HUSNUL KHATIMAH DANIAL, S.H.I. 12 0 18 6 12  
66 199308252019031003 ADITYA RAHMAT SETIAWAN, S.Sos. 7 0 18 11 7  
67 198802022019031010 MULA MUDA, S.H. 12 3 18 3 15  
68 198307222014082001 ARDHAYANI ARJA, S.H.I. 12 5 17 0 17  
69 195311101976022003 Dr. Hj. AISYAH ISMAIL, S.H., M.H. 0 0 0 0 0  
70 196411251991031002 Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H. 0 0 0 0 0  
71 196110101989031001 Drs. MUH. ARSYAD 9 0 18 9 9  
72 197008031997031002 Drs. AHMAD NUR, M.H. 1 0 4 3 1  
73 195707171987031005 Drs. H. MUHADIN, S.H., M.H. 8 0 18 10 8  
74 196012311987031010 Drs. H. KAMARUDDIN 2 0 12 10 2  
75 196305051990032005 Dra. Hj. ST. AMINAH, M.H. 8 0 18 10 8  
76 195911221988032001 Dra. Hj. ST. AMINAH, M.H. 4 0 18 14 4  
77 195812311987032012 Dra. Hj. NURJAYA, M.H. 11 0 12 1 11  
78 195603041989031005 Drs. H. SYARIFUDDIN H., M.H. 10 0 12 2 10  
79 195704271988032001 Dra. Hj. SALNAH, S.H., M.H. 6 0 15 9 6  
80 195912311992031020 Drs. RAHMAT, M.H. 9 0 12 7 5  
81 196001121986122001 Dra. Hj. MULYATI AHMAD 5 0 12 7 5  
82 197608052003122006 Hj. FATMAH, S. Ag. 12 4 24 8 16  
83 195906021986031016 Drs. H. MUH. HASBI, M.H. 12 1 18 5 13  
84 195602061994011001 Drs. SYARIFUDDIN S. 12 0 12 0 12  
85 195909091986031006 Drs. MUH. ARIEF M, S.H. 12 0 12 0 12  
86 196408041994031005 Drs. HASBI, M.H. 6 0 15 9 6  
87 196411071987031001 KAMALUDDIN, S.H., M.H. 5 0 12 7 5  
88 196812291994031005 Drs. H. GUNAWAN, M.H. 12 6 24 6 18  
89 195412311980031047 Dr. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H. 0 0 0 0 0  
90 197007142001122002 Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. 7 0 7 0 7  
91 195512311982031397 Dr. Drs. H. ABU HURAERAH, S.H., M.H. 0 0 0 0 0  
92 197509052009122001 ANDI KHALIDAH, S.E. 0 0 2 2 0  
93 196612311994031059 Drs. H. MURSIDIN, M.H. 12 0 18 6 12  
94 196801241998021001 Nurwafiah Razak, S.Ag 8 0 10 2 8  
95 197506102001122001 Hj. NURJAYA, S.Ag. 5 0 10 5 5  
96 195812311992031016 Drs. FAISAL, M.H. 3 0 3 0 3  
97 195907051990031004 Drs. H. Ahmad P., M.H. 0 0 10 10 0  
98 195912311991031026 Drs. H. M. NATSIR 3 0 6 3 3  
99 196312311992031045 ZAENAL ABIDIN, S.H., M.M. 11 0 11 0 11  
100 196910011994031008 Drs. MUHAMMAD RIDWAN, S.H., M.H. 7 0 9 2 7  
101 195612311985031029 Drs. MUH. YUNUS HAKIM, M.H. 3 0 6 3 3  
102 196408201993032002 Dra. Hj. FATMAH ABUJAHJA 4 0 10 6 4  
103 196112311987032018 Dra. Hj. JUSMAH 7 0 10 3 7